×

Notice

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Vice Contact

 

For inquiries, you may contact or visit us at:

Office of the City Vice Mayor

3F12 Left Wing, 3rd Flr, New City Hall Complex, Brgy Real, Calamba City

Call us: (049)545-6789 loc. 8311

 Email us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sangguniang Panlungsod

SP2016

committees2016

General Ordinances

GENERAL ORDINANCES

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 5

 1949

Requiring all motor vehicles not to exceed more than 10mph while travelling within the jurisdiction of the municipality of Calamba, Laguna.

 7

  Prohibiting the loitering, gracing, straying of domestic animals such as pigs, cows, carabaos, horses, goats and the like within the jurisdiction of this municipality.

 8

  Nagtatagubilin na dapat magkaroon ng buksan ang pirmihang takip ng mga kanal o bangbang.

 

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1954

Requiring all motor vehicles, cocheros and or all other drivers, irrespective of vehicles they are driving to observe traffic signs wherever they are found within the jurisdiction of Calamba, Laguna.

 2

  Requiring all amusement places such cockpits, bowling, billiard halls and dancing halls to provide with water or flash toilet, etc. (Municipal Ordinance in General Sanitation).

 3

  Limiting the use of sawmill machine in sawing wood for making wooden shoes, etc. from 6:00 a.m. to 6:00 p.m. in the jurisdiction of the municipality.

 4

  Requiring all peddlers (travelling) of cook food to observe all the health rules mentioned in the body of the ordinance.

 Ordinance No.

 Series

 Title

 1

 1956

Nagtatakda ng oras ng pagsisimula at pagtigil sa pagpapasayaw ng mga bahay sayawan sa Kalamba, Laguna na may kaukulang pahintulot ang pamahalaang bayan at pagbibigay pahintulot sa Punongbayan sa pagpigil sa pagsayaw kapag hinihingi ng mga pangyayari.

 2

  Nangangalaga sa mga poso artesyano na malabusaw ng mga binhi ng sakit at nagtatadhana pa ng ibang layunin.

 3

  Umuuri sa mga gusali Blg. I-A at I-B ng pamilihang bayan ng Kalamba at nagtatakda ng buwanang bayad o upa sa bawat isang puesto.

 4

  Sasaklaw sa mga sasakyang pinatatakbo ng hayop at bisikleta, ibang bagay na nakapagpapalawak sa kaligtasan sa paggalw ng mga sasakyan, at pagtatakda ng mga kaparusahan sa paglabag dito.

 5

  Nagtatakda ng layo o agwat ng bahay-itik, manok o kural ng mga baboy buhat sa daang pambayan o lansangang panlalawigan na may kaukulang pahintulot ng Punong Bayan at Pambayang Pinuno ng Kalusugan at nagtatakda ng kaparusahan sa paglabag dito.

 6

  Nagtatakda ng halaga ng singilin sa pangungupahan ng mga puwesto o tindahan sa gusali Blg. 3 ng Bagong Pamilihang Bayan ng Calamba, Laguna at iba pang mga layunin.

 7

  Nagtatadhana ng pagbabayad ng lisensiya munisipal sa ilang mga negosyo at hanapbuhay at nagtatakda ng mga halagang dapat ibayad ng mga ito.

 8

  Nagtatakda ng pataw na buwis sa bawat sultadang idinaos sa mga sabungan.

 10

  Nagtatakda ng bayad sa pagparada ng mga sasakyang pinatatakbo ng makina o mga hayop sa saklaw ng lupa ng pamilihang bayan.

 10

  Nagtatadhana ng pambayang buwis sa ipinagbibiling mga gas, langis, gasolina at krudo at nagpapataw ng kaparusahan sa paglabag dito.

 11

  Nagtatadhana sa lahat ng mga bahay sa bayan ng Calamba na maglagay ng palikuran, basurahan at mga hukay na tapunan ng basura.

 12

  Nag-uutos sa lahat ng mga may-ari at nangungupahan ng tiwangwang ng mga lote at looban na kakatnig ng isang pambayang daan sa kabayanan ng Calamba na mapangalagaang malinis ang mga ito.

 13

  Nagbabawal umihi, dumumi at magtapon ng anumang labi o tira at sirang pagkain at mga basura sa alinmang pambayang pook gaya ng mga liwasang bayan, pambayang mga daan at kanal sa kabayanan ng Kalamba.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1957

Nagtatadhana ng pagbabayad ng lisensiya munisipal sa mga nagpapautang na may panagot o kaya'y sa mga bahay pasanglaan.

 2

  Susog sa Titik "D", Tuntunin 9, Pangkat I - Mga singilin sa pamilihan, ng Kautusang Bayan Blg. 5, Taong 1948.

 3

  Nagsususog at bumabago sa mga tadhana ng Kautusang Bayan Blg. XIV, Taong 1956 ng Sangguniang Bayan ng Calamba.

 4

  Nagtatakda ng singilin sa pagpapatunay ng kawalan ng kaso at pagka mabuting mamamayan na ipagkaloob ng Kagawaran ng Pulisya ng Kalamba o kaya'y ng Puno ng Pulisya.

 5

  Nagtatakda ng halaga ng singilin sa pangungupahan ng mga puwesto sa gusali Blg. 2 ng Pamilihang Bayan ng Kalamba.

 6

  Nagtatakda ng singilin sa pagsisiyasat na pangbeterinaryo at pangkalinisan ng karne na kinatay sa labas ng Munisipyo ng Calamba.

 7

  Nagpapasok ng pagbabago sa Tuntuning 5, ng Kautusang Bayan Blg. 5, Taong 1957.  (Singilin sa Palengke)

 8

  Nagtatakda ng halaga ng singilin sa pangungupahan ng mga puwesto sa Gusali Blg. I ng Pamilihang Bayan ng Calamba.

 9

  Nagpapasok ng pagbabago sa saknong A, Tuntuning 2, ng Kautusang Bayan Blg. _____, Taong 1954 ng Sangguniang Bayan.

 10

  Nagpapasok ng pagbabago sa Kauriang A-05 at A-95-a, Tuntuning 1, Pangkat II - Batayan ng singilin ng Kautusang Bayan Blg. XIV, Panunurang 1956.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1958

Sumasaklaw sa negosyo ng "Trisiklo na Ipinagpapaupa".

 2

  Nagtatadhana ng pamamaraan ng pagbibili ng alak, serbesa, at iba pang inuming nakalalasing.

 3

  Nagtatadhana ng pagbabago sa Kautusang Bayan Blg. 2, T. 1958. (Pagbibili ng Alak)

 4

  Nagtatadhana ng pagbabago sa Kautusang Bayan Blg. 3, T. 1958. (Pagbibili ng Alak)

 5

  Sumasaklaw sa mga paglilingkod ng mga Tanging Tanod o Sereno at sa nagpapalakad ng ahensiya ng mga Tanging Tanod o sereno, at iba pang mga layunin.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

1959

Naglalagda ng pagbabayad ng lisensiya munisipal sa Tindahan-Gawaan ng mga salamin sa mata at nagtatakda ng halagang ibabayad nito.

 2

  Iniaatas sa mga may-ari at nagpapalakad ng alinmang sasakyang hinihila ng mga kabayo na lagyan ng panahod-dumi na lalong kilala sa salumpuwit.

 3

  Nagtatakda na ang pagbibilhan, maging tingian o pakyawan man, ng sariwang mga isda na nagbubuhat sa ibang bayang inihahatid dito para ipagbili ay sa pamilihang bayan ng Calamba dapat gawin.

 4

  Iniaatas sa mga may-ari at nagpapalakad ng alinmang sasakyang hinihila ng hayop na lagyan ng kanilang mga kabayo, kalabaw, baka o kaya'y ng ibang mga hayop na ginagamit na panghila ng naturang mga sasakyan ng panahod-dumi na lalong kilala sa salumpuwit.

 5

  Nag-aatas na magkaroon ng pahintulot ang mga gumagawa ng siga, nag-uutos ng walang panganib na paggamit ng anumang kagamitang madaling sumiklab at magliyab at ang maayos na pagsisinop ng mga liyabing kagamitan at pagbabawal sa hayagang pagsisiga at malubhang pagpapausok.

 6

  Sumasaklaw sa pagpapatayo at pagsasabago ng mga Himpilang Palingkuran ng gasolina sa Bayan ng Calamba, Laguna.

 7

  Nagbabawal sa paglilipat o pag-aalis ng mga hayop na baka at kalabaw buhat sa bayang to nang walang pahintulot mula sa Punumbayan o kaya'y sa mga unang tininti ng nayon.

8

  Nagbabawal sa sinumang tao na kumatay ng hayop na baka o kalabaw nang walang pahintulot mula sa Punongbayan.

9

  Nag-aatas sa sinumang tao na maglilipat o mag-aalis mula sa ibang mga bayan o lalawigan ng mga hayop na baka o kalabaw na hindi natatala sa munisipyo na ipagbigay-alam at ipatala ang naturang mga hayop na baka o kalabaw sa Tanggapan ng Punongbayan.

10

  Nagtatakda ng parusang multa sa sinumang Kagawad ng Sangguniang Bayan ng Kalamba na hindi dadalo sa alinmang sesyon o pagpupulong nito ng walang mabuti o makatwirang dahilan kailanpama't walang korum sa isang sesyon.

 11

  Sumasaklaw sa mga instalasyong elektripiko sa Bayan ng Calamba, Laguna.

 12

  Nag-aayos at nagtitipon ng mga Tuntunin at pamamalakad sa trapiko ng Munisipyo ng Calamba, Laguna.

 13

  Nagsususog sa Kautusang Bayan Blg. 10, Taong 1959 ng Sangguniang Bayan ng Calamba. (Pagdalo sa Sesyon)

 14

  Nagtatakda ng pagbabayad ng lisensiya municipal sa pagyari ng dinalisay ng niyog buhat sa sariwang laman nito na hindi pinaraan sa kopra at ng niyayaring buhat dito gaya ng "Coco Cake", "Coco Protein", Suka at Coco Syrup, at naglalagda ng mga kaparusahan sa paglabag sa kautusang ito.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1960

Nagtatadhana ng pagpapaalis sa sino't alinmang tao o sultador ng manok sa loob ng rueda (arena) sa oras at sandaling ang mga manok na nabanggit ay magsisipaghamok.

 2

  Nagtatakda ng oras ng pagsisimula at pagtigil ng pagpapasayaw (Susog sa Kautusang Bayan Bilang I, Taong 1956)

 3

  Nagtatadhana ng batas at alituntunin hinggil sa mga sasakyan na tumatakbo sa lansangang Bayan ng Calamba.

 4

  Nagtatadhana na ang lahat ng tao, samahan o korporasyon na kumuha ng pahintulot at magbayad ng kaukulang halaga bago makapagpalabas ng anumang uri ng drama, tanghalin at iba pa na mayroong kaugnayan sa pagpapalaganap ng anumang paninda, o kalakal kaya.

 5

  Creating the Office of the Municipal Attorney.

6

  Nagbabago at nagsususog sa mga Pangkat I at Pangkat II ng Kautusang Bayan Blg. II, Taon 1960. (Pagpapasayaw)

 7

  Nagtatadhana ng karagdagang bayad sa lahat ng nanonood ng sine at nag-aatas sa mga may-ari ng mga sinehan upang ang iba't-ibang kulay ng tiket.

 8

  Nagtatadhana ng pagbabayad o pagsingil ng kaukulang buwis o halaga sa mga trak at ibang sasakyan na kumukuha ng buhangin, bato o graba sa mga ilog o dalampasigan na nasasakupan ng Bayang Kalamba.

 9

  Nagtatadhana ng karagdagang singilin sa mga taong pumapasok sa mga bahay-sayawan o aliwan at sa sabungan na nasasakupan ng Bayang Kalamba.

 10

  Bumabago sa Kautusang Bayan Blg. XIV, Taon 1956, Pangkat II, Kaurian A-67 at A 67-a.

 11

  Nag-uutos sa lahat ng mga may-ari at tagapamahala ng mga "restaurant", "panciterya", "carinderia", at mga bahay kainan na ilubog sa kumukulong tubig ang lahat ng kutsara, tinidor, kutsilyo at lahat ng gamit bago idulot sa mga kakain.

 12

  Penalizing Truancy in School.

 16

  Imposing an admission tax on all public bathhouses.

20

  Repealing Ordinance No. 10, Series of 1956 entitled "An ordinance imposing a Municipal Tax on the sale of petroleum, lubricating oil and gasoline

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 4

 1961

Amending Section 10 of Ordinance No. V, Series of 1948, as amended by Ordinance No. 18, Series of 1960. (Fixing the rates of Fees Collected in Calamba Public Market)

 6

  Establishing rules and regulations for housing projects and subdivisions in Calamba, Laguna.

 7

  Imposing municipal license taxes on contractors or persons engaged in the lease of services and for other purposes.

 Ordinance No.

 Series 

Title

 1

 1962

Nagtatadhana ng kaparusahan sa sinumang tao na mahuling may dala o may taglay na anomang uri ng armas o sandata na nakamamatay, tulad ng balisong, lanseta, daga, kris o anomang matulis na patalim, tulad ng tres cantos o cuatro cantos at iba pang tulad nitong sandata, armas o patalim.

 2

  Pagpapawalang-bisa ang Tuntunin 15, Talata II-a ng Kautusang Bayan Bilang 12, Taong 1959. (Traffic)

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1963

Requiring hardware stores, dry goods stores, bazaars, grocery stores, gasoline stations, theaters, schools and colleges and all other establishments with a capital of not less than Php1,000.00 to maintain at least one (1) fire extinguisher.

2

  Pinawawalang bisa ang Kautusang Bayan Bilang VII ng Taong 1960. (Bayad sa Sinehan)

 Ordinance No.

 Series

Title

 1

 1964

Sanitation Code.

 2

  Susog sa Seksiyon 11 ng Subdivision Ordinance No. VI, S.          1961

 3

  Susog sa Kautusang Bayang Bilang 1, Taong 1958. (Tricycle)

 5

  Imposing the payment of a municipal license tax on all dancers within the jurisdiction of Calamba, Laguna.

 6

  Imposing a municipal license on private school (academic or vocational).

 7

  Nagtatadhana ng karagdagang bayad sa lahat ng nanonood ng sine at nag-aatas sa lahat ng mga may-ari ng mga sinehan upang magbili ng iba't-ibang kulay ng tiket.

 8

  Prohibiting the construction of any building within a distance of twenty-five meters from an established cemetery and of the perforation of a distance of fifty meters therefrom.

 9

  Amending Ordinance No. VI, Series of 1964, Subdivision Ordinance.

 10

  Amending Sections 3, 5, 7 and 10 of Ordinance No. 1, s. 1961.  (Installation of Interior Electrical Construction)

 Ordinance No.

 Series 

Title

 1

 1965

Nagtatadhana ng paglalagay ng "mufflers" sa lahat ng mga trisiklo na tumatakbo sa kabayanan.

 2

  Kautusang Bayan na sinususugan ang Kautusang Bayan Bilang 4, Taong 1958. (Selling of Liquor)

 3

  Municipal License, taxes, rents and fees for the exercise of all businesses, occupations, and priveleges within the Municipality of Calamba and amending portions of Ordinance No. 4, Series of 1964.

 4

  Pinawawalang-bisa ang lahat ng bagay sa Kautusang Bayan Bilang 3, Taong 1965 at sinususugan ang Kautusang Bayan Bilang 4, Taon 1964. (Municipal License, Taxes)

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1966

Prohibiting the use of chemicals, electricity and or any poisonous substance for fishing in any body of water within the jurisdiction of Calamba, Laguna

 2

  Imposing municipal license taxes, rents and fees upon all persons engaged in any business, occupation or in the exercise of privilege within the Municipality of Calamba.

 3

  Prohibiting the holding of beauty contest.

 4

  Imposing Fee on complainants in criminal cases desisting from prosectution.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1967

Nagbabawal sa paninigarilyo sa loob ng cine.

 2

  Nagbabawal sa mga may-ari, nangangasiwa o naglilingkod sa sinehan ng nagpapasok ng mga batang walang anim na taong gulang.

 3

  Susog sa itinatadhana ng Kautusang Bayan Bilang 4, Taon 1958, Kautusan Bayan Bilang 2, Taong 1965, Kautusang Bayan Bilang 3, Taong 1967. (Selling of liquor)

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 3

 1968

Establishing rules and regulations for housing projects and subdivisions in Calamba, Laguna.

 4

  Prohibiting the hauling of sand and gravel from the riverbeds of Calamba, Laguna by any authorized person or persons before 8:00 a.m. and after 5:00 p.m. from Monday thru Saturday and during whole day of Sundays and legal holidays and for other purposes.

 5

  Nagbabawal sa mga may-ari at nagmamaneho ng tricycle na taga-ibang bayan na magpasada o maghatid ng pasahero sa alinmang pook na sakop ng Calamba ng walang pahintulot.

 6

  Nagtatakda ng curfew hours o oras ng pagbabawal sa paglaboy o paglabas sa gabi ng mga kabataang may gulang na labing-walo at pababa at pagpapataw ng parusa sa paglabag.

 6A

  Nagtatadhana sa mga pribadong pagawaan, tindahan o anumang bahay-kalakal upang ipagbigay-alam at isangguni sa Tanggapan ng Punumbayan ang sinumang aplikante na hihirangin bilang tanod o security guard sa mga nasabing bahay-kalakal.

 7

  Nagtatadhana sa lahat ng may-ari ng paliguang pambayan (public bath houses), hot springs at swimming pools upang magtalaga ng palagiang tagasagip o "life savers" sa kanilang paliguan sa lahat ng oras na ang nasabing paliguan ay bukas sa tangkilik ng madla.

 8

  Nagtatadhana sa mga may-ari at nagmamaneho ng tricycle upang maglagay ng malaking numero sa likuran ng kanilang sasakyan at pagpapataw ng kaukulang parusa sa paglabag nito.

 9

  Amending Section 13 and 15 of Ordinance No. 3, Series of 1968, on subdivision.

 10

  Regulating extension of electrical and water services to private subdivision and for other purposes.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 13

 1969

Naglalayong bumuo ng isang kalipunan ng mga umiiral na kautusan hinggil sa trapiko, paglikha ng isang sangay ng trapiko sa ilalim ng Kagawaran ng Pulisya, at iba pa.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1971

Nagbabawal sa pagkuha, paghakot o pag-aalis ng buhangin sa isang bahagi ng Ilog San Juan sa gawing silangan at sa buong nasasakupan ng Nayon ng Looc at San Juan, Calamba.

 2

  Ipinagbabawal sa lahat ng mga mamalakaya tulad ng mga pantero at mangangahig na mamante at mangahig sa loob ng mga bumbon sa dagat, Calamba, Laguna.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1972

Regulating and penalizing the unlawful and illegal use, possession, sale and manufacture of chemicals, compounds and drugs classified as controlled and known to cause mental block or degradation.

 2

  Providing rules and regulations for the grant of permits for the construction of fish corrals or fish enclosures, payment of fees therefore and for other purposes.

 3

  Repealing Chapter 5, Section 8 & 9, Chapter 6, Section 29, Chapter 7, Section 32 (c), (d) & (e) of Ordinance No. 2, Series of 1966, imposing Municipal License taxes, rents and fees upon all persons engaged in business, occupation or in the exercise of privilege within the Municipality of Calamba, Laguna and for other purposes.

 Ordinance No.

 Series

 Title

 1

 1973

Regulating the operation of motorized tricycle within the Municipality of Calamba, Laguna and amending Section 5, 6 and 7 of Ordinance No. 13, Series of 1969.

 2

  Requiring all persons who are owners and users of bicycles to put light on their bicycle when being used at night.

 3

  Levying taxes, fees, charges and other impositions, providing rules for the administration thereof and prescribing penalties for the violations of its provisions.

 4

  Providing rules and regulations for the grant of permits for the construction of fish pens and providing payment of fess therefore.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1974

Nagbabawal sa paninirahan, pagtigil o pamamalagi sa loob ng pamilihang bayan sa oras ng gabi.

 2

  Requiring permit from the Calamba Police Department for the transfer or transport of household appliances and office equipments between the hours 7 p.m. and 7 a.m.

 3

  Requiring all applicants for marriage license to present a certification from a doctor of a family planning clinic that the applicants was informed and studied family planning.

 4

  Requiring the registration of all watercraft and their motors (if any), requiring that all watercraft be identified by color and code numbers distinctive for the municipality, requring that only a duly licensed operator can operate a motorboat, requiring that prior clearance of the PC Provincial Commander thru the Chief of Police be secured before watercraft and/or its motor can be repainted or sold.

 5

  Amending certain provisions of Municipal Ordinance No. 3, Series of 1973 enacted under PD 231 dated  June 28, 1973. (Taxes, Fees, and Charges)

 6

  Fixing the rate of imposition of real property tax to 1/2 of 1% of the assessed value of real property.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1975

Amending provisions of Chapter I, Article I, Schedule D, of Ordinance No. 5, Series of 1974, enacted and approved under PD 231 dated June 28, 1973. (Local Tax Code)

 5

  Nagpapataw at sumisingil ng halagang dalawang piso (Php2.00) sa lahat ng tao na kukuha ng "Mayor's Clearance" sa Tanggapan ng Punumbayan, Calamba, Laguna.

 6

  Prohibiting all owners, proprietors, administrators and managers of factories, industrial and commercial establishments within the jurisdiction of the Municipality of Calamba, Laguna to admit new employee, laborer and worker, in their establishment without a "Mayor's Clearance" from the Office of the Mayor.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 2

 1976

Amending and adding penal provision on Ordinance No. 5, Series of 1974. (Local Tax Code)

 3

  Alintuntunin ng Sangguniang Bayan ng Calamba, Laguna.

 4

  Prescribing rules and regulations for the operations of the Calamba Public Market.

 7

  Interim Zoning Ordinance to promote and protect the national and planned development of the Municipality of Calamba during the preparation of General Framework Plan and a Comprehensive Zoning Ordinance.

 8

  Amending Section 13 of Municipal Ordinance No. 4, Series of 1976. (Operation of Public Market)

 13

  Nagtatadhana at nagbabatas sa mga "beerhouses", "restaurants", at iba pang tindahan na nagpapainom at nagbibili ng alak at serbesa at nagbibigay susog sa Kautusan Bayan Bilang 4, Taon 1958; 2, Taon 1965 at 3, Taon 1967.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 5

 1977

Regulating and implementing the Anti-Pollution and Sanitation Program for the Municipality of Calamba, Laguna.

 Ordinance No.

 Series 

Title

 4

 1978

Sinususugan ang Seksiyon 13 ng Kautusang Bayan Bilang 13, Taon 1969. (Traffic Ordinance)

 6

  Prohibiting any person or persons to loiter, stay or roam between 9 p.m. up to 5:00 a.m. the next day at the town plaza and the public stage except when there is an occasion or program being held at the said public plaza or a permit from the Office of the Mayor.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1979

Imposing the amount of Php0.30 on all public utility vehicles entering the market premises during market days or payment of an annual fee or any amount the Municipal Treasurer may so require.

 2

  Imposing a rental fee at the new and old cemetery.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1980

Amending the Local Tax Code of 1974 and including therein the imposition of an amusement tax in the amount of Php0.05 per ticket or person admitted to the cockpit.

 2

  Nagtatakda ng oras sa paglabas at paglagay ng basura sa daan ng trak na panghakot ng basura.

 3

  Nagbibigay susog sa Kautusang Bayan Bilang IX, Taon 1961 na nagtatakda ng bayad sa pagpasok at pagparada ng mga sasakyang pinatatakbo ng makina sa loob ng pamilihang bayan at sa lahat ng mga daan pamahalaan.

 5

  Bumabago at naglalagay susog Seksiyon I at III ng Kautusan Bayan Bilang 6, Taon 1968. (Curfew Hours)

 6

  Amending Section 2 of Municipal Ordinance No. 6, Series of 1975. (Mayor's Clearance)

 7

  Nagbibigay susog sa Kautusang Bayan Bilang 3, Taon 1980 na nagtatakda ng bayad sa pagparada ng mga sasakyang pinatatakbo ng makina sa mga daan na nakapaligid sa Pamilihang Bayan.

 9

  Naglalagay susog sa Seksiyon V ng Kautusang Bayan Bilang 13, Taong 1976. (Selling of Liquor)

 Ordinance No.

 Series

 Title

 1

 1981

Nagbabawal sa pagtatambak ng buhangin sa layong 200 metro mula sa alinmang tulay na nasasakupan ng Bayan ng Kalamba.

 2

  Imposing a tax of Php0.20 per dressed chicken, entering the Calamba Public Market and providing the same on Chapter II, Article III, Section 2C, Schedule I of Ordinance No. 5, Series of 1974, enacted and approved under PD 231, dated June 28, 1973.

 3

  Amending Section I of Ordinance No. 4, Series of 1976, imposing a market fee of Php3.20/sq.m. on monthly rental rates of permanent or fixed and temporary stalls at the Calamba Public Market.

 4

  Amending certain provisions of Ordinance No. 5, Series of 1974. (Local Tax Code)

 5

  Establishing an information office, enumerating its functions and duties of business, commercial and industrial establishments in relation thereto and providing penalties for violation thereof.

 6

  Amending Section 3.1, Chapter III of Ordinance No. 2, Series of 1979.  (Rental Fee - New and Old Cemetery)

 7

  Prohibiting all motor vehicles to traverse from 4:00 a.m. to 6:00 a.m. daily up to June 30, 1981 along Halang and Lecheria, this municipality.

 8

  Nagtatalaga ng paglalagay ng numero sa bawat bahay na nasasakupan ng Bayan ng Calamba, Laguna.

 9

  Zoning Ordinance

 10

  Amending Ordinance No. 5, Series of 1974 as amended by Ordinance No. 2, Series of 1976. (Local Tax Code)

 11

  Pinawawalang-bisa ang Kautusang Bayan Blg. 1, Taong 1978 na naglalagay susog sa Seksiyon 13 ng Kautusan Bayan Bilang 13, Taong 1969. (Traffic Ordinance)

 12

  Further amending Ordinance No. 5, Series of 1974 as amended by Ordinance No. 2, Series of 1976 and Ordinance No. 10, Series of 1981. (Local Tax Code)

 13

  Amending certain provisions of municipal Ordinance No. 3, Series of 1973 enacted under PD 231 dated  June 28, 1973 as amended by Municipal Ordinance No. 5, Series of 1974. (Local Tax Code)

 14

  Amending Section 3.1, Chapter III of Ordinance No. 2, Series of 1979 as amended by Ordinance No. 6, Series of 1981. (Rental Fee - Old & New Cemetery)

 Ordinance No.

Series 

 Title

 1

 1982

Amending Section 1 of Ordinance No. 13, Series of 1981 which further amends Schedule A-1, Page 13 of Ordinance No. 5, Series of 1974 known as the Municipal Ordinance of 1974. (Local Tax Code)

 2

  Regulating and fixing the fees of reopening privately owned niches at the Old Public Cemetery.

 3

  Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting the whole of Brgy. Prinza, Barandal, and a part or portion of Brgy. Canlubang consisting of one hundred twenty (120) hectares into Heavy Industrial Zone.

 4

  Amending Ordinance No. 3, Series of 1981, which further amends Section 1 of Ordinance No. 4, Series of 1976.  (Rules & Regulations - Calamba Public Market)

 5

  Amending Section 2 of Municipal Ordinance No. 5-1974.

 6

  Nagbabawal sa pagkuha, paghakot o pag-aalis ng buhangin, bato, at graba sa Ilog San Cristobal sa nasasakupan ng Barangay San Cristobal, Calamba, Laguna.

 7

  Imposing a fee and requiring an excavation permit to excavate a portion of any public road/street for the purpose of connecting water pipes from the main line to any residential/commercial/industrial establishments.

 Ordinance No.

Series 

 Title

 1

 1983

Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting Burgos Street from the corner of R. Santos Avenue to corner of F. Mercado Street into Commercial Zone (C-I).

 2

  Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting a portion of Brgy. Mapagong consisting of thirty-five (35) hectares more or less from low density residential (R-I) to heavy industrial zone (I-3).

 3

  Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting a portion of Brgy. Parian, consisting of more or less twenty (20) hectares of land from Agricultural Zone to Medium Density Residential Zone (R-2).

 5

  Amending Ordinance No. 3, Series of 1981 which further amends Section 1 of Ordinance No. 4, Series of 1976. (Operation of Public Market)

 6

  Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting the Agricultural Zone of Brgy. Turbina into Industrial Zone.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1984

Approving the reorganization of the Municipal Government of Calamba, Laguna and adopting the standard organizational structures and staffing patterns for local governments as prescribed in Circular 83-30 of the Ministry of Local Government.

 2

  Naglalayong bumuo ng isang kalipunan ng mga umiiral na kautusan ukol sa traysikel (Susog sa Kautusan Bayan Bilang 60, Taon 1958 at Kautusang Bayan Blg. 13, Taon 1969)

 3

  Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting the Residential Zone from the site Southern Textile Mills, Inc. at Brgy. Lawa to Brgy. Prinza, Calamba, Laguna.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

1985

Naglalagay susog sa Seksiyon 2 at 3 ng Kautusang Bayan Bilang 2, Taong 1984 na may kaugnayan sa operasyon ng tricycle na de motor na pinauupahan.

 2

  Regulating the traffic route of passenger jeepneys coming in and going out of the Poblacion, Calamba, Laguna.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1986

Bumabago sa oras ng paglalabas at paglalagay ng basura sa daanan ng trak na panghakot at sa kaparusahan sa paglabag dito na nakapaloob sa Pangkat 2 at Pangkat 3 ng Kautusan Bayan Bilang 2, Taon 1980.

 2

  Naglalagay susog sa Seksiyon 1, Bilang III ng Kautusang Bayan Blg. 3, Taong 1976 na nauukol sa mga patakaran at alintuntunin ng Sangguniang Bayan ng Calamba, Laguna, na nagbibigay paliwanag sa mga tungkulin at gawain ng iba't ibang lupon.

 3

  Prohibiting all drug stores or any like establishments within the Municipality of Calamba, Laguna to sell all types or brands of cough syrup without the proper prescription from a licensed medical practitioner.

 Ordinance No.

 Series 

Title

 1

 1987

Prohibiting the dumping of garbage at the end of the expressway at Brgy. Real, Calamba, Laguna.

 2

  Amending Ordinance No. 2, Series of 1981 and Ordinance No. 4, Series of 1982 which pertains to payment of stall fees at the Calamba Public Market.

 3

  Bumabago at naglalagay susog sa Kautusan Bayan Blg. 7, Taong 1980 na nagtatakda ng bayad sa pagparada ng mga sasakyang pinatatakbo ng makina na ipinagpapaupa sa mga daan na nakapaligid sa Pamilihang Bayan.

 4

  Nagtatakda ng kaupahan sa pagpaparada ng mga sasakyang may linyang Tanauan-Calamba sa tagilirang bahagi ng Pamilihang Bayan ng Calamba, Laguna.

 5

  Requiring all meat vendors and butchers within the Municipality of Calamba, Laguna to attach or retain a small portion of the skin of the animals slaughtered and being offered for sale, particularly in the Calamba Public Market.

 6

  Imposing a market fee of Php8.00/sqm./month on all stalls fronting Pabalan Street, Calamba, Laguna.

 7

  Requiring all liquified petroleum gas (LPG) dealers within the Municipality of Calamba, Laguna, provide standard weighing scale on their establishments.

 8

  Imposing the payment for stickers of all registered tricycles operating within the Calamba Public Market.

 9

  Imposing the amount of Php5.00 as payment for the registration and calibration of all weight and measure instrument and other metric system within the Municipality of Calamba, Laguna.

 10

  Amending Municipal Ordinance No. 6, Series of 1987, pertaining to the imposition of market fees on all stalls at the Calamba Public Market fronting Pabalan St., Calamba, Laguna.

 11

  Reclassifying Building Numbers 3, 4 & 5 within the Calamba Public Market into a flea market area.

 12

  Amending Section II of Municipal Ordinance No. 11, Series of 1987, thereby reverting Bldg. 3 within the Calamba Public Market into its former status as fixed stalls while Bldgs. 4 & 5 are convered into semi-flea market area.

 13

  Amending Section 32 of Municipal Ordinance No. 2, Series of 1966, pertaining to the imposition of fess to various products entering and being sold at the Calamba Public Market.

 14

  Prohibiting all kinds of vehicle to park at the right side of Lopez, Jaena St., from the corner of Burgos Street to the corner of Pabalan St., everyday from 7:00 a.m. to 7:00 p.m.

 15

  Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting the fifteen (15) hectares medium-density industrial zone (I-2) of the Canlubang Estate into Medium-Density Residential (R-2) Zone.

 15A

  Requiring all employees of the Municipal Government of Calamba to wear their identification card at all times within the premises of the municipal building during office hours.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1988

Amending Ordinance No. 14, Series of 1981, which further amends Section 3.1, Chapter III of Ordinance No. 2, Series of 1979, as amended by Municipal Ordinance No. 6, Series of 1981. (Imposition of rental or burial fee at the new and old cemetery)

 2

  Amending Section 13 of Municipal Ordinance No. 4, Series of 1976, pertaining to market permit fee for fixed stallholders and revocable permit for temporary stallholders.

 3

  Amending Section 2 of Municipal Ordinance No. 8, Series of 1987, and providing penalty for non-compliance to the provision of said ordinance. (Tricycle)

4

  Requiring all homeowners's associations, developers, proprietors and owners of subdivisions within the Municipality of Calamba to register the streetnames of their subdivisions with the Municipal Government of Calamba.
5   Amending Section 30 of Municipal Ordinance No. 4, Series of 1976. (Market Extension)
6   9Requiring all approved building permit applicants to obtain a signboard containing their building permit number, upon payment of a fee of Php40.00 at the Office of the Municipal Treasurer of Calamba, Laguna.
7   An ordinance penalizing truancy in school.
8   Bumabago sa mga pakarusahan na nakapaloob sa Kautusan Bayan Bilang 1, Taong 1967, na nagbabawal sa paninigarilyo sa loob ng mga sinehan.
9   Nagbabawal sa mga may-ari, nangangasiwa o naglilingkod sa sinehan na magpapasok ng mga batang walang anim na taong gulang.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1989

Amending Municipal Ordinance No. 7, Series of 1982, requiring a permit to excavate a portion of any public road/street for the purpose of connecting water pipes from the main line to any residential/commercial/industrial establishment.

 2

  Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting a portion of Brgy. Parian, consisting of more or less thirty-five thousand five hundred fifty-eight (35,558) square meters of land from Agricultural Zone to Medium Density Residential Zone.

 2A

  Establishing a Public Affairs, Information, and Assistance Officein this municipality enumerating its function and the duties of business, commercial and industrial establishments in relation thereto and providing penalties for violation thereof.  (Repeals Ordinance No. 6, Series of 1975 & Ordinance No. 6, Series of 1980)

3

  Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting a portion of Brgy. Lecheria, consisting of more or less six thousand two hundred twelve (6,212) square meters of land from Agricultural Zone to Medium Density Residential Zone.
3A   Amending Municipal Ordinance No. 13, Series of 1987, pertaining to the increase in the rate of fees of various products entered and being sold at the Calamba Public Market as well as in the rate of fees of fixed and semi-fixed stalls, overhangs and other additional commodity items.
4   Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting a portion of Brgy. Lecheria, consisting of more or less fourteen thousand thirty-eight (14,038) square meters of land from Agricultural Zone to Medium Density Residential Zone.
4A   Nagbabawal sa sinumang kontratista na nangangasiwa ng mga pagawain ng Pamahalaang Bayan ng Calamba na magbuhos o maghalo ng semento hangga't hindi kumukuha ng kaukulang pahintulot o pouring permit galing sa Tanggapan ng Inhenyerya.
5   Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting a portion of Brgy. Lecheria, consisting of more or less twenty thousand two hundred fifty (20,250) square meters of land from Agricultural Zone to Medium Density Residential Zone.
6   Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting the whole portion of Carmel Estate of Brgy. Canlubang, Calamba, Laguna, consisting of four million three hundred ninety-nine thousand one hundred and sixty-one (4,399,161) sq.m. of land from various zone (residential, commercial, and institutional) to medium industrial zone.
7   Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting the 30-hectares property of Phesco, Inc. situated at Brgy. Paciano Rizal, covered by TCT No. T-172623 to T-172640 from low density residential zone to medium industrial zone.
8   Amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, converting the 42,670 sq.m. property of Nusselt Industries Corporation, situated at Brgy. Batino, Calamba, Laguna, covered by TCT No. T-171761 from low density residential to medium industrial zone.

 Ordinance No.

 Series

 Title

 1

 1990

Iniaatas sa lahat ng may-ari ng sinehan, paliguang pampubliko, bahay-pangpahingahan, sabungan at lahat ng iba pang bahay-aliwan at iba pang hanapbuhay na katulad ng mga ito ay nararapat na magkaroon ng pananagutan o responsibilidad upang mapangalagaan ang kanilang mga customer o kliyente sa sandali ng mga pangyayari katulad ng lindol, sunog, bagyo, ipo-ipo o pagkalunod.

 2

  Prohibiting the dumping of garbage at the end of the expressway at Brgy. Real on vacant lots, all public roads and along the national highways, this municipality.

 3

  Requiring all operators, owners, managers of all moviehouses, public bath houses and swimming pools to grant a discount of fifty percent (50%) on the admission price of all Senior Citizens who are bonafide residents of Calamba, Laguna.

 3A

  Nagtatadhana ng mga tuntunin hinggil sa pagtatapon at pangongolekta ng mga basura at anumang uri ng dumi dito sa Bayan ng Calamba.

 4

  Prohibiting the loitering, gracing, straying of domestic animals such as pigs, cows, carabaos, horses, goats, dogs and the like within the town proper of Calamba and in all public places and roads in this municipality.

 5

  Naglalagay susog sa Seksiyon I ng Kautusang Bayan Bilang I, Taong 1978 at Seksiyon 18 ng Kautusang Bayan Bilang 13, Taon 1969, na nagtatakda ng mga patakaran sa trapiko sa daang Burgos at Rizal.

 6

  Requiring all owners of bicycle and bicycle with sidecars to register them with the Office of the Mayor and/or the Calamba Police Department after payment of the registration fee.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1991

Converting a parcel of land of Mr. M. Casapao (49,029 sq.m.) from agricultural zone to medium-density industrial zone.

 6

  Creating the Departments and offices mentioned in the New Local Government Code (RA 7160).

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

 1992

Business Establishments - secure barangay clearance first then Municipal license.

 3

  Internal House Rules of Sangguniang Bayan

 4

  Local Supervision Fee (motorized tricycle for hire) and traffic regulations.
    Adopting the provisions of the Real Property Taxation

 5

  Traffic Ordinance - T. Alonzo St., - one way

6

  Kautusang nagtatakda ng mga panuntunan sa pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan, sanitasyon, kalinisa, kalusugan at kagandahan ng kapaligiran at pagpapataw ng mga kaparusahan.
7   Authorizing and licensing cockpits.
7A   Local Supervision Fee (motorized tricycle for hire) and traffic regulations.
8   Imposing community tax and other purposes.
9   Prohibiting the operation, maintenance and installation of video machines and family computers.
10   Revenue Code of the Municipality of Calamba, Laguna.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 1

1993

Amending Section IV of Municipal Ordinance No. 09, Series of 1992 (Video Machines)

 1A

  Levying parking fees on tricycles using temporarily the vacant market land.

 2

  Levying parking fees for the public utility vehicles and private vehicles using the temporarily the vacant market land.

 3

  Amending Ordinance No. 09, Series of 1981 reclassifying the 42,3551 hectares property of Makiling Farms Incorporated under TCT No. T-24369 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Branch, from its present agricultural (Part Forest Conservation) use to residential use pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991                        (RA 7160).

 4

  An ordinance creating the Senior Citizens Affairs Office

 5

  Isang Kautusan na naglalayong bumuo ng isang kalipunan ng mga umiiral na kautusan hinggil sa trapiko, mga sasakyan, may-ari ng sasakyan at mga taong bumabagtas o gumagamit ng kalsada o lansangan na nasasakupan ng Bayan ng Calamba, Laguna.

 6

  An ordinance accepting the right of easement by the management of C' Square Mart and authorizing the Municipal Mayor, Honorable Jesus Miguel A. Yulo to sign for and in behalf of the Municipal Government on the Memorandum of Agreement.

 7

  An ordinance further amending Section IV of Municipal Ordinance No. 09, Series of 1992, as amended by Municipal Ordinance No. 01, Series of 1993.

 8

  An ordinance regulating the display of advertisements, signs, signboards and billboards in the Municipality of Calamba.

9

  An ordinance amending Section 5B, 03 (a) of Article B, Chapter V of Revenue Code of the Municipality of Calamba, Laguna.

10

  An ordinance regulating the clearing of the slope in Lecheria Hill along Chipeco Avenue.

11

  An ordinance creating a Scholarship Fund for poor and deserving students of Calamba.

 12

  An ordinance defining the duties, functions and responsibilities of the Agriculture and Economic Enterprise Department which repeals Resolution No. 28, Series of 1993.

 13

  An ordinance defining the duties, functions and responsibilities of the Social Welfare and Development and Sports Department.

 14

  An ordinance amending Article C - Slaughter and Corral Fees of Municipal Ordinance No. 92-010.

 15

  Isang Kautusan na sinususugan ang Kautasang Bayan Bilang 02-1992.

16

   An ordinance codifying all the existing ordinances on the Market and Slaughterhouse operation into the Market and Slaughterhouse Code of 1993.

17

  An ordinance regulating the disposal of clinical and other wastes from hospitals, clinics, laboratories and funeral parlors and other similar establishments.

18

  An ordinance terminating the provision of electrical and water facilities to the lessees of the Public Market.

 19

  An ordinance amending Ordinance No. 09, Series of 1981, reclassifying the 105.3 hectares property of Mrs. Preciosa B. Garcia and Miss Agustina B. Garcia covered under TCT Nos. 66269 (7947); 66270 (7948); 66271 (7949); 66272 (7950); 66275 (7953); 66276 (7954); 66277 (7955) of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Branch, from its present agricultural use to residential use pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991, (RA-7160) under certain conditions.

 20

  An ordinance prohibiting the exhibition of Live Lewd Shows in places of entertainment or amusement and other similar places.

 21

  An ordinance prohibiting the printing, distribution or exhibition of obscene or pornographic materials or publications, and such other activities inimical to the welfare and morales of the municipality.

 22

  Isang kautusang binubuo sa isang kalipunan ang mga umiiral na kautusan hinggil sa operasyon ng mga traysikel at pagbibigay ng prangkisa para sa operasyon ng mga ito.

 23

  An ordinance amending Ordinance No. 09, Series of 1981, reclassifying the 42.231 hectares property of Mrs. Preciosa B. Garcia and Miss Agustina B. Garcia covered under TCT Nos. 66271 (7949); 66273 (7951)previously utilized as airstrip and the 6,021 square meters right of way of the Calamba Sugar Estate which is part of TCT No. 66270 (7948) into residential use together with the 60 hectares more or less of agricultural land owned by the same persons covered by TCT Nos. 66269 (7947); 66270 (7948); 66271 (7950); 66275 (7953); 66276 (7954); 66277 (7955) of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Branch, from its present agricultural use to residential use pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991, (RA-7160) under certain conditions.

 24

   An ordinance providing for the mechanics in the processing and approval of subdivision projects for housing, commercial, industrial, agricultural and for other purposes, and providing for the imposition of fees and penalties thereto.

 25

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1991, reclassifying the 89,998 square meters property of Miss Aida C. Garcia and Mrs. Lourdes G. Santayana in Barangay Palo-Alto covered under TCT No. 64010 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Branch from its present agricultural used to institutional use.

 26

  An ordinance approving the Alteration Plan of Calamba Hills Subdivision situated in Barangay Mayapa, this municipality.

 27

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1991, reclassifying the six hectares property of Misses Cynthia R. Habaña, Marissa R. Habaña, Ma. Victoria R. Habaña and Romina R. Habaña in Barangay Bañadero by Antolin R. Habaña covered under TCT No. 196889 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Branch from its present agricultural used to residential use, pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991                   (RA 7160).

 28

  An ordinance creating the Calamba Municipal Employees Savings and Welfare Plan and its Charter.

 29

  An ordinance requiring all subdivision owners/developers of lands determined to be within an ecologically sensitive area of the municipality to post an Environmental Protection Bond to guaranty the compensation, replacement, repair, or restoration of properties, private or government owned which may be damaged as a consequence of land development activities, and for other purposes.

 30

  Isang kautusan na naglalagay susog sa Parapo 3, Seksyon 4 ng Tsapter III ng Kautusan Bayan Bilang 93-022 (Kautusan hinggil sa operasyon ng traysikel).

31

  An ordinance approving the Locational Clearance and Development Permit of the Residential Subdivision Project of Vanessa Homes, Inc. situated at Barangay Bucal, Calamba, Laguna with an area of 30,000 sq.m., more or less.

 32

  An ordinance granting Locational Clearance and Development Permit of the Residential Subdivision Project of Glenwood Park by RFM - Sta. Lucia Realty and Development, Inc. located in Barangay Tulo, Calamba, Laguna, containing an area of 125,217 square meters covered by TCT Nos. T-27725, T-32760, T (60302) T-12013, (60300) T-11701, T(60301) T-12012 and T-22928 of the Registry of Deeds, Province of Laguna, Calamba Branch.

 33

  An ordinance approving the Locational Clearance and Development Permit to Raytown Developers, Inc. for the Townhouses Project located at Ceris III Subd., Canlubang, Calamba, Laguna.

 34

  An ordinance totally prohibiting the quarrying in San Cristobal and San Juan Rivers and the area covered by the Municipal Government in Laguna de Bay.

 35

  An ordinance penalizing pedestrians crosswalking on non-designated crossstreets. (Jaywalking)

36

  An ordinance temporarily transferring the illegal temporary stalls in the Public Market along Pabalan Street to Phase II of the Market Land.

37

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1991, reclassifying the 5.0 hectares property of Spouses Amando C. Garcia and Margarita dela Cruz located at Barangay Palo-Alto, Calamba, Laguna covered under TCT No. T-21283 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Branch, from its present agricultural use to residential and commercial use.

38

  An ordinance prohibiting the operation of all unauthorized public utility motor vehicles (Colorum) in the Municipality of Calamba suppletory to Presidential Decree No. 101.

 39

  An ordinance approving the Alteration Plan of Carmelrary Dev't. Corp., of their industrial subdivision project with an area of 138.8976 hectares located at Barangay Canlubang, Calamba, Laguna.

 40

  An ordinance approving the Locational Clearance and Development Permit for the subdivision project of 21st Century Resources & Development Corporation with an area of 24,385 square meters and 71,649 square meters situated in Bucal and Pansol and Bucal and Lecheria, Calamba, Laguna.

 41

  An ordinance regulating the sale and storage of petroleum products.

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 42

1994

An ordinance approving the Alteration Plan of Legacy Homes Inc. Villa de Calamba Subdivision Phases 3 and 4 located at Barangay Bucal, Calamba, Laguna.

 43

  An ordinance approving the Alteration Plan of Legacy Homes Inc. Villa de Calamba Subdivision Phases 2, 5 and 7 located at Barangay Bucal, Calamba, Laguna.

 43A

  An ordinance approving the application for Final Approval and issuance of Development Permit of R.F. Cuervo Inc. of their Greenlane North Subdivision Project with an area of 5,115 square meters located at Barangay Real, Calamba, Laguna.

 44

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1991, reclassifying the 15,679 square meters property of Mr. Bonifacio Castillo located at Barangay Saimsim, Calamba, Laguna covered under TCT No. 31227 of the Registry of Deeds  of Province of Laguna, Calamba Branch from its present agricultural use to industrial use, pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991 (RA 7160).

 45

  An ordinance amending Section 6 of Municipal Ordinance No. 93-036 of the Municipality of Calamba.

 46

  An ordinance regulating the placement of humps on the municipal roads of the Municipality of Calamba.

 47

  Isang kautusan na nagtatakda ng paglalagak ng pondo sa sinumang tao, kontratista o kompanya, bilang garantiya, habang nagsasagawa ng paghuhukay sa mga lansangan ng Bayan ng Calamba.

48

  Isang ordinansa o kautusan na nagtatakda ng sampung porsiyento (10%) kabawasan sa buwis ng pag-aaring real sa mga may-aring nagbabayad sa takdang panahon at dalawampung prosiyento (20%) kabawasan sa nagbayad ng buong isang taon.

49

  An ordinance extending relief to taxpayers from penalties/surcharges of Real Property Tax effective from second quarter to June 30, 1994.

50

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1991, reclassifying the 16,223 square meters property of Mrs. Aurea D. Opeña located at Barangay Looc, Calamba, Laguna covered under TCT No. T-259441 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba

51

  An ordinance amending Section 3 (3) of Municipal Ordinance No. 93-011 (Scholarship Ordinance) of the Municipality of Calamba.

52

  An ordinance approving the application for Final Approval and issuance of Development Permit of Marymount Development Corporation on their Pueblo del Rio Subdivision Project with an area of 65,221 square meters located at Barangay Bañadero, Calamba, Laguna.

 53

  An ordinance approving the Locational Clearance and Development Permit of Laguna Hills Subdivision Project of Fil-Estate Management with an area of 47.0783 hectares situated in Barangay Pansol, Calamba, Laguna.

54

  An ordinance amending Section 2 of Municipal Ordinance No. 94-052, Series of 1994.

55

  An ordinance approving the Locational Clearance and Development Permit of Laguna Estate Development Corp. on their Canlubang Housing Project with an area of 66.7 hectares situated in Barangay Canlubang, Calamba, Laguna.

56

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying Lot Nos. 1, 3 and 4 with an aggregate area of 23,943 square meters more or less covered under TCT Nos. T-193113, T-193115 and T-193116 of the Registry of Deeds, Province of Laguna, Calamba Branch registered in the names of Antonio Bautista, Mercedes Bautista and Eufrocina Bautista located at Barangay Sucol, Calamba, Laguna from agricultural to residential use, pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991 (RA 7160).

57

   An ordinance repealing the imposition of fees on births, deaths, marriages and foundlings and other charges for registration.

58

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the property of Mr. Florentino Apacionado with an area of 4,387 square meters, more or less, covered under TCT No. (T-65062) T-8143 of the Registry of Deeds, Province of Laguna, Calamba Branch, located at Brgy. Masile, Calamba, Laguna, from agricultural to residential use, pursuant to Section 20 of the Local Government Code of 1991                (RA 7160).

59

  An ordinance amending Section 1 of Municipal Ordinance No. 94-055 approving the Locational Clearance and Development Permit of Laguna Estate Development Corp. for their Canlubang Socialized Housing Project at Barangay Canlubang, Calamba, Laguna.

60

  An ordinance enacting the Calamba Investment Code of 1994.

61

   

62

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the property of Mrs. Cleofas R. Cervancia located at Barangay Sirang-Lupa, Calamba, Laguna, consisting an aggregate area of 3,234 square meters covered under TCT Nos. T-80019 and T-104483 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Baranch from sugarland to residential use.

63

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the property of Mr. Felix Laude located at Barangay Sirang-Lupa, Calamba, Laguna, consisting of 19,999 square meters covered under TCT Nos. T-16230 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Baranch from upland to residential use.

64

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the property of the heirs of Dr. Casiano de Leon , et.al. located at Barangay Sucol, Calamba, Laguna, consisting of 56,560 square meters covered under TCT Nos. T-291970 and T-291972 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Baranch from agricultural (Secano, non-irrigated riceland) to residential use.

65

  An ordinance approving the application for Final Approval/Locational Clearance and issuance of Development Permit of Sunrise Subdivision with an area of 8,252 square meters containing 63 lots/units located at Barangay San Cristobal, Calamba, Laguna.

66

  Isang kautusan na naglalagay susog sa Seksiyon 37 (b) ng Kautusang Bayan Bilang 93-005 (Kautusang Bayan Pantrapiko ng 1993).

67

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the properties of Mr. Tan Hua with Lots 3171-A & 2390-B and SWO-04-001984 all located at Barangay Saimsim, Calamba, Laguna with a total aggregate area of 24,934 square meters, more or less, under TCT Nos. T-285519, T-285520 & T-285289 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Branch, from agricultural to industrial            use.

68

  An ordinance approving the Preliminary Approval/Locational Clearance and issuance of Development Permit of Mr. Jesus M. Puno's Villa La Prinza Residential Subdivision Project with an area of 60,000 square meters, more or less located at Barangay Prinza, Calamba, Laguna.

69

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the property of Mr. Paterno Dizon and Mr. Luis Enriquez T. Mangosing in Barangay Saimsim, Calamba, Laguna with an aggregate area of 65,084 square meters covered under TCT No. T-20898 from agricultural to residential use.

70

  An ordinance amending Municipal Ordinance No. 94-060, Calamba Investment Code of 1994 specifically Sections 3, Section 5, 6, 9, 12, 14 and 17.

71

  An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the property under the name of  Mr. Sergio Gonzales with Lot 48 located at Barangay Majada-Labas, Calamba, Laguna with an area of 19,245 square meters, more or less, under TCT No. T-63130 of the Registry of Deeds of the Province of Laguna, Calamba Branch from agricultural to industrial use.

72

  Isang kautusan na naglalagay susog sa Seksiyon 32 at Seksiyon 39(k) ng Kautusang Bayan Bilang 93-005 (Kautusang Bayan Pantrapiko ng 1993).

73

  An ordinance approving the Preliminary Approval/Locational Clearance and issuance of Development Permit of the Residential Subdivision Project (La Mesa Heights) of Alcamora Realty and Development Company of Lot 4-A with an area of 8,936 square meters and Lot 9 with an area of 10,294 square meters located at Barangay La Mesa, Calamba, Laguna.

74

  An ordinance approving the Preliminary Approval/Locational Clearance and issuance of Development Permit of Mr. Anselmo B. Ortiz-Luiz's Jell Compound Residential Subdivision Project containing an area of 5,546 square meters located at Barangay Pansol, Calamba, Laguna.

75

  An ordinance approving the Preliminary Approval/Locational Clearance and issuance of Development Permit of Canlubang Major Homes Residential Subdivision Project containing an area of 19,999 square meters located at Barangay Sirang Lupa, Calamba, Laguna.

76

  An ordinance approving the Preliminary Approval/Locational Clearance and issuance of Development Permit of Highlands Subdivision containing an area of 25,000 square meters located at Barangay Palo Alto, Calamba, Laguna.

77

  An ordinance prohibiting dumping of garbage by non-resident persons, public and private institutions/corporations not located in the Municipality of Calamba.

78

  An ordinance amending Zoning Ordinance No. 9, Series of 1981, allowing the use of various properties located at Barangay Maunong, Calamba, Laguna, previously zoned for medium density residential use into medium intensity industrial use.

79

  An ordinance approving the preliminary approval/locational clearance and issuance of development permit for Glenwood Park (Phase 1-A) Residential Subdivision Project of Sta. Lucia Realty and Development Corp. with an area of 32,195 square meters located at Barangay Tulo, Calamba, Laguna.

80

  An ordinance approving the preliminary approval/locational clearance and issuance of development permit for Ridgemount Executive Village I Residential Subdivision Project of Sta. Lucia Realty and Development Corp. with an area of 186,516 square meters located at Barangay Makiling, Calamba, Laguna.

81

  An ordinance approving the preliminary approval/locational clearance and issuance of development permit for Ridgemount South Executive Village Residential Subdivision Project of Sta. Lucia Realty and Development Corp. with an area of 46,629 square meters located at Barangay Makiling, Calamba, Laguna.

82

  An ordinance amending Section 21 (u) (4) of the Market Code.

83

  An ordinance amending the composition of the Market Awards Committee as embodied in the Market and Slaughterhouse Code of the Municipality of Calamba.
84   An ordinance prohibiting the catching and/or killing of birds within the territorial jurisdiction of the Municipality of Calamba.
85   An ordinance approving the preliminary approvalAn ordinance approving the preliminary approval/locational clearance and issuance of development permit of Twin Peak Resort and Forest Community Project covering an aggregate area of 228 hectares located at Barangays Maunong, Puting Lupa, and Bucal, Calamba, Laguna.
87   An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the property of Ms. Aida C. Francisco covered by TCT No. 301023 with an area of 19,400 square meters, more or less located in Barangay Palo-Alto, Calamba, Laguna from agricultural to residential use.
88   An ordinance amending Ordinance No. 9, Series of 1981, reclassifying the properties of Ms. Susana A. Garcia, et. al., covered by TCT Nos. 303551 and 303552 with an area of 33,591 square meters, more or less located in Barangay Palo-Alto, Calamba, Laguna from agricultural to residential use.

 

Welcome to the City of Calamba –the Premiere City of Growth, of Leisure, and of National Pride.

 

      I am honored to welcome you to this newly created webpage of the Sangguniang Panlungsod. We have done this with a purpose to make it a source of resolutions and ordinances being passed and enacted by the legislative body of this city. I believe that through this webpage, PART (Participation, Accountability, Responsiveness, and Transparency) in governance will be upheldby the Sanggunian.

 

      The importance of accessibility and availability of the resolutions and ordinances cannot be overlooked. In this age of rapid technological transformation, it is necessary for our local government unit (LGU) to have this mode of communication to assure fast and quality service to our constituents.

 

     Thank you for visiting this page and I’m encouraging you, together with your friends and family, to visit this page again and be informed with the actions of our City Government especially in legislation.

Cooperatives

RESOLUTIONS AND ORDINANCES CONCERNING COOPERATIVES

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 116

 2013

A resolution extending by way of City Ordinance No. 460, Series of 2010, Franchise Permit of Kalayaan Multi-Purpose Cooperative (KMPC), for maintenance and/or operation of a Public Terminal, for the period of two (2) years.

 187

  A resolution authorizing the City Mayor, Honorable Justin Marc SB. Chipeco, to enter into a Memorandum of Agreement with the University of the Philippines Los Baños Foundation, Inc. (UPLBFI), represented by its Executive Director, Dr. Cecilio R. Arboleda, relative to the Training Program for Officers of Calamba City Cooperatives.

 242

  A resolution recognizing the initiative of Puregold as represented by Ms. Rita Bianca Tacorda for their unprecedented Joint-Venture Agreement with the Cooperatives and Livelihood Development Department of the City of Calamba.

259

  A resolution reaccrediting the Calamba Rice Grower's Multi-Purpose Cooperative as one of the People's Organization operating in the City of Calamba

 

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 13

 2014

A resolution ratifying the Memorandum of Agreement entered into by the City Mayor, Hon. Justin Marc SB. Chipeco with the Calamba Upland Farmers Multi-Purpose Cooperative (CUFAMCO), represented by its Chairman of the Board, Jorge R. Garcia, relative to the utilization of Cooperative Livelihood Loan.

 207

  A resolution authorizing the Honorable Justin Marc SB. Chipeco to enter into a Memorandum with the University of the Philippines Los Baños Foundation, Inc. (UPLBFI), represented by its Executive Director, Dr. Cecilio R. Arboleda, relative to the 2014 Training Program for Officers of Calamba City Cooperatives.

 219

  Isang kapasiyahan na pinagtitibay ang pagbati sa Ika-10 Taong Anibersaryo ng pagkakatatag ng Calamba Rice Growers Multi-Purpose Cooperative.

224

  Isang kapasiyahan na nagbibigay-pahintulot sa Punonglungsod, Kgg. Justin Marc SB. Chipeco na tanggapin at lagdaan ang kasunduan sa pagtatalaga o pagkakaloob sa pagitan ng Pamahalaang Panlungsod at ng Calamba Upland Farmers Multi-Purpose Cooperative (CUFAMCO) ng isang (1) 90 HP 2WD Farm Tractor alinsunod sa itinatakda ng Kautusang Pambansa Bilang 8345.

248

  Isang kapasiyahan na nagbibigay-pahintulot sa Punong Lungsod, Kgg. Justin Marc SB. Chipeco na tanggapin at lagdaan ang Kasunduan sa Pagtatalaga o Pagkakaloob sa pagitan ng Pamahalaang Panlungsod at ng Calamba Upland Farmers Multi-Purpose Cooperative (CUFAMCO) ng isang (1) yunit ng Hammer Mill alinsunod sa itinatakda ng Kautusang Pambansa Blg 8345.

 264

  A resolution commending the City Cooperative and Livelihood Development Department, under the leadership of Mr. Leonardo F. Opulencia, for achieving the Best Performing Local Government Unit Award, in the 12th National Cooperatives Summit held last October 16-18, 2014, at Waterfront Hotel, Lahug, Cebu City.

 

 Ordinance No.

 Series 

 Title

 41

 2015

A proposed resolution authorizing the City Mayor, Honorable Justin Marc SB. Chipeco, to enter into a Memorandum of Agreement on behalf of the City Government of Calamba with the Calamba City Employees' Multi-Purpose Cooperative, relative to the deduction of a portion of the employee/cooperative members' salaries representing payment for outstanding debts and obligations with the CCEMPC.

116

  A resolution approving City Ordinance No. 571, Series of 2015.

 

  An ordinance implementing the privileges of Cooperatives, as stated in Articule 62, Chapter V, Republic Act No. 9520, otherwise known as the "Philippine Cooperative Code of 1998."

121

  Isang kapasiyahan na nagbibigay-pahintulot sa Punonglungsod, Kgg. Justin Marc SB. Chipeco na tanggapin at lagdaan ang kasunduan sa pagtatalaga o pagkakaloob sa pagitan ng Pamahalaang Panlungsod at ng Calamba Vegetable Growers Marketing Cooperative (CVGMC) ng isang (1) 50 HP 4WD Farm Tractor alinsunod sa itinatakda ng Kautusang Pambansa Bilang 8345.

134

  Isang kapasiyahan ng pagbibigay-pahintulot sa Punonglungsod, Kgg. Justin Marc SB. Chipeco na tanggapin at lagdaan ang kasunduan sa pagtatalaga o pagkakaloob sa pagitan ng Pamahalaang Panlungsod at ng Calamba Rice Growers Multi-Purpose Cooperative (CRGMPC) ng isang (1) unit Rice Reaper/Harvester alinsunod sa itinatakda ng Kautusang Pambansa Bilang 8345.

 141

  A resolution authorizing the City Mayor, Honorable Justin Marc SB. Chipeco, representing the City Government of Calamba, to enter into a Memorandum of Agreement (Renewal) with the University of the Philippines Los Baños Foundation, Inc. (UPLBFI), represented by its Executive Director, Dr. Casiano S. Abrigo, Jr., relative to the 2015 Training Program for Officers of Calamba City Cooperatives.

 

SP2   sp4   contact us  

Copyright © 2015. Vice Mayo's Office